Zaregistrujte sa, začnite nakupovať a zbierajte WOWíky pre uplatnenie si zliav!

Vianočná súťaž

Krásna Vianočná súťaž. Neváhajte sa zapojiť!

Šťastné a veselé -banner do článku

Ako? Spravte OBJEDNÁVKU na www.wowbyme.com v min, hodnote nad 50€ a zároveň zanechajte min. jednu RECENZIU na zakúpený produkt priamo na webe www.wowbyme.com pri danom produkte.

O čo súťažíme?

Hlavná cena - LED Moon lampa touch

Cena č.2 - Lash Lifting & Brow Lamination set

Cena č.3 - Oxygen 02 inteligentný systém farbenia mini

 

Celý štatút súťaže si môžete prečítať nižšie......

 

 

 1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno:

Wowbyme s.r.o.

Sídlo:

Čajkovského 28, 949 11  Nitra

IČO:

53 059 077

Zapísaný v registri:

Nitra

Číslo zápisu v registri:

DIČ:

2121242607

IČ DPH:

SK2121242607

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 1. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
 2. Účelom súťaže je nakúpiť produkty na stránke www.wowbyme.com, a tak sa zaradiť medzi súťažiacich. v min, hodnote nad 50€ a zároveň zanechať min. jednu recenziu na zakúpený produkt priamo na webe www.wowbyme.com pri danom produkte.
 3. Predmetom súťaže je nakúpiť produkty na stránke www.wowbyme.comv min, hodnote nad 50€ a zároveň zanechať min. jednu recenziu na zakúpený produkt priamo na webe www.wowbyme.com pri danom produkte.

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá od dňa 1.12.2023 od 00:01 hod.– do dňa 23.12.2023 do 23:59. Najneskôr do dňa 23.2.2023 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.
 2. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 4. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 5. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu uskutoční objednávku v min. hodnote 50€ a zároveň zanechá recenziu na min. jeden produkt na webe www,wowbyme.com priamo pri produkte4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 6. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 7. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 8. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 9. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Wowbyme s.r.o. voči nemu nemá žiadne záväzky.
 10. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
 11. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:
 • LED Moon lampa touch (ďalej len „hlavná cena“),
 • Lash Lifting & Brow Lamination set (ďalej len „cena č. 2“),
 • Oxygen 02 inteligentný systém farbenia mini (ďalej len „cena č. 3“).

(hlavná cena, cena č. 2 a cena č. 3 ďalej spolu aj ako „ceny“)

 1. Hodnota hlavnej ceny je 149,95- EUR
 2. Hodnota ceny č. 2 je 55,95,- EUR 
 3. Hodnota ceny č. 3 je 29,95,- EUR 
 4. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.
 5. ŽREBOVANIE A OCENENIE
 6. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 30.12.2021
 7. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
 8. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 a jeden výherca ceny č. 3. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 9. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 10. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
 11. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 12. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

 

V Nitre dňa 20.11.2023

Vyhlasovateľ súťaže:

Wowbyme s.r.o.

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz